Menü
+36 70 949 3232
Ön itt jár: > >

ÁSZF

A „Gokart Alkatrészek Webshop” általános szerződési feltételei
(ÁSZF – Lezárva: 2017. április 1.)
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés ................................................................................................................................. 3
2. Fogalom meghatározások .................................................................................................. 3
3. Általános tudnivalók .............................................................................................................. 4
4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan .............. 8
5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya ................................................................ 9
6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban ................................................. 10
7. A megrendelhető Termékek kategóriái ........................................................................ 12
8. A megrendelhető szolgáltatások körei általánosságban ........................................ 14
9. A megrendelhető szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések .......................... 15
10. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai .................................... 15
11. A megrendelés menete általánosságban ............................................................... 18
12. Eltérés a megrendelés általános menetétől ............................................................ 20
a. Egyedi Termék ....................................................................................................................... 21
b. Kuponkód ............................................................................................................................... 22
c. Raktáron nem lévő Termék ............................................................................................... 22
d. Az utánvétes vásárlás ......................................................................................................... 22
e. Személyes átvételkor történő fizetés ............................................................................... 23
f. Egyéb eset ............................................................................................................................. 23
13. A teljesítés ........................................................................................................................... 23
14. Panaszkezelés rendje ...................................................................................................... 23
15. Elállás (felmondás) joga ................................................................................................. 25
a. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról ................................................... 25
b. Az elállás joghatásai ............................................................................................................ 26
c. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási joga
gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket (45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet 27. §) .............................................................................................................. 28
d. A Fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli kivételek .................... 29
e. A Fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre .......................... 30
16. Jótállás ................................................................................................................................ 30
17. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet alapján ........................................................................................................................... 31
18. Szavatosság - Termékszavatosság .............................................................................. 32
19. A szavatossági igény esetén történő eljárás ............................................................ 33
20. Irányadó jogszabályok ................................................................................................... 34
21. Vegyes Rendelkezések ................................................................................................... 34
I. sz. Melléklet: KÉRELEM békéltető testületi eljárás lefolytatására .................................. 36
II. sz. Melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat minta ......................................................... 39
III. sz. Melléklet: A „Gokart Alkatrészek Webshop” általános szerződési feltételeinek
kivonata, Fogyasztó szempontjából fontos pontjai ............................................................ 41
1. Bevezetés
1. A http://www.gokart-alkatreszek.hu/ (továbbiakban: „Gokart Alkatrészek
Webshop”) weboldal üzemeltetője, a Gokart Vác Kkt. ezúton hívja fel
valamennyi látogatójának figyelmét, hogy amennyiben a weboldalt
tovább kívánja használni, vagy a weboldalon keresztül fogyasztója kíván
lenni a weboldalt üzemeltetőnek,
a) úgy figyelmesen olvassa el
i. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket
(továbbiakban: ÁSZF), valamint az
ii. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot,
b) és kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és
c) kizárólag abban az esetben vegye igénybe/rendelje meg a
weboldal üzemeltetőjének weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatásait és/vagy Termékeit, amennyiben az ÁSZF minden
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve,
valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot
megértette és elfogadta.
2. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése
szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha
alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a
szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta,
a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy felhívja leendő ügyfelei
figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek
elérhetőek a http://www.gokart-alkatreszek.hu/ weboldalon.
3. Ügyfél a Weboldal további használatával, különösen a Weboldalon
keresztül történő megrendeléssel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos
általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, és magára
nézve kötelezően elfogadta.
2. Fogalom meghatározások
1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben használt
kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:
2. Üzemeltető vagy Vállalkozás
a) neve: Gokart Vác Kkt.
b) székhelye: 2600 Vác, Kert u.10.1.em.10
c) cégjegyzékszám: 13-03-030965
d) adószáma: 20688121-2-13
e) képviselője: Horváth Zsolt vagy Szlovák Zoltán
f) telefonszáma: 06(30)3601015
g) számlavezető bank: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
h) bankszámlaszám: 66000080-10010677-00000000
i) weboldal címe: http://www.gokart-alkatreszek.hu/
j) e-mail címe: info@gokartvac.hu
k) kamarai tagság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara
l) bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága
m) számára tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése és székhelye:
Tárhelyszolgáltató!
3. Fogyasztó vagy Ügyfél: a mindenkor hatályos általános szerződési
feltételek alanya, aki a weboldalon keresztül Terméket és/vagy
szolgáltatást megrendelő természetes személy.
4. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.
5. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a weboldalon keresztül
megrendelhet.
6. Szolgáltatás: a fogyasztói szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tárgya,
amelyet a Fogyasztó a Weboldalon keresztül megrendelhet, ha ilyen a
Weboldalon elérhető.
7. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek.
8. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a
DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus
levél.
9. Weboldal: a http://www.gokart-alkatreszek.hu/ weboldal és minden
aloldala,
a) ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül az ügyfél
Termékekről és/vagy szolgáltatásokról tájékozódhat, azokat
virtuális kosarába téve megrendelheti, vagy
b) megrendeléseit és személyes adatait módosíthatja, törölheti, és
c) amelyet az Üzemeltető a számára tárhelyet biztosító
szolgáltatón keresztül üzemeltet.
3. Általános tudnivalók
1. Üzemeltető felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a
figyelmét arra, hogy az Üzemeltető a 2011. évi CXII. tv. alapján
adatkezelőnek, a Fogyasztó pedig érintettnek minősül, így ennek
tudatában kell az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot értelmezni.
2. Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy az Üzemeltető
a) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja
alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 4.
pontja szerinti, tehát szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében eljáró személynek, röviden
vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy
b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§
k. pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.
3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy a Fogyasztó
a) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja
alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 3.
pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint
arra, hogy
b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§
v. pontjában meghatározott fogyasztó is egyben, aki önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy.
4. Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti
tájékoztatási kötelezettségének – az egyértelműség és pontosság,
valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint
tesz eleget:
a) A szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól - az erre
szolgáló adathordozót is figyelembe véve - a megfelelő
mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint
Termékkategóriákra való kattintással kap a Fogyasztó
tájékoztatást.
b) A Fogyasztó panaszait az Üzemeltetőnek címezheti, a
kapcsolattartási adatokat a jelen ÁSZF részletesen tartalmazza.
c) A fogyasztói szerződés szerinti szolgáltatásért/Termékért járó
ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó a
megrendelést megelőzően tájékoztatást kap a Weboldalon.
d) Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő költségekről, így
különösen a szállítási díjról, vagy postaköltségről vagy fuvardíjról,
a vásárlás folyamata során - a megrendelés megtételét
megelőzően - automatikus tájékoztatást kap a Fogyasztó a
Weboldalon, a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor, forintban
meghatározott összeg szerint. Az ÁSZF „A” jelű függeléke
tartalmazza a mindenkor aktuális egyéb költségeket tételesen
azon felül, hogy ezekre a megrendelés megtételét megelőzően
a Weboldal külön is felhívja a figyelmet.
e) A szerződés megkötéséhez a Felek számítógépes elektronikus
kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a
honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő
használatáért az Üzemeltető semmilyen díjat nem számít fel,
azonban a Weboldalt látogató Fogyasztó viseli a hozzáféréshez
szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli
kapcsolatainak költségét.
f) Telefonhívás esetén az Üzemeltető nem biztosít kedvezményes,
vagy díjmentesített hívási lehetőséget.
g) A weboldal, információs rendszer biztonsági foka megfelelő,
használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban a
Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
i. használjon vírus- és külső jogosulatlan behatolás védelmi
szoftvereket friss adatbázissal,
ii. telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A
weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az
internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a
technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
h) Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra
való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a
számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.
i) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint a Fogyasztót
elállási és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést követően
az ott meghatározott határidőn belül, mely határidejéről és
egyéb feltételeiről (különösen a 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet 22. §-ában foglaltakról), valamint ugyanezen
jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen
jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad
tájékoztatást az Üzemeltető, amelyek mindenkor hatályos ÁSZF
mellékleteinek tekintendők.
j) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában írt Fogyasztót
illető elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a Termék
visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az
Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.
k) A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak
szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha
ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés
megkezdését követően gyakorolja a 20. §-ban meghatározott,
indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.
l) A fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet
20. §-a szerinti elállási vagy felmondási jog e Kormányrendelet
20. § (2) bekezdésében meghatározott, de különösen a jelen
ÁSZF-ben - „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím
alatt - felsorolt esetekben.
m) A Felek között kötött a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya
alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és
a Termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről
az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (5)
bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében
foglalt tartalmat, mint tájékoztatást a jelen ÁSZF külön
fejezeteiben adja meg.
n) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat és egyéb szolgáltatások,
valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló
tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.
o) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll
rendelkezésre.
p) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb
időtartama a sérülés és/vagy hiány miatti jelzést illetően az
átvételkor nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap (ez a
haladéktalan fogalma alá vonható, különös tekintettel a
45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére is
figyelemmel).
q) A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb
pénzügyi biztosítékot.
r) A digitális adattartalom olyan módon működik együtt a
hardverrel illetőleg a szoftverrel, hogy az elkészített Weboldal
böngésző-független módon működik együtt minden operációs
rendszerrel.
s) Üzemeltető a panaszkezelés módjaként elektronikus
üzenetváltást, ennek eredménytelensége esetén – azokban az
ügyekben, melyben szükségesnek ítéli – személyes
kapcsolatfelvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz.
Egyebekben a jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az
irányadó.
t) Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes
megyei békéltető testület fordulat kérelem benyújtásával.
Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a
békéltető testületek elérhetőségei a
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon
találhatóak meg, továbbá, hogy a kérelem megtalálható a
jelen ÁSZF mellékleteként. Egyebekben a jelen ÁSZF
Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó
4. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan
1. A Weboldal üzemeltetésének elsődleges célja a Ptk. 6:215. § (1)
bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása az Üzemeltető, mint
eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.
2. Felek a Weboldalon keresztül Termékek egyedi adásvételére vonatkozó
szerződéseket kötnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott
információk alapján - a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés)
Üzemeltető általi elfogadásával (írásbeli visszaigazolásával) jön létre a
szerződés.
3. A 2. ponton túl, a Felek szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés(eke)t
kötnek vagy köthetnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott
információk alapján, a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés)
Üzemeltető általi elfogadásával (írásbeli visszaigazolásával) jön létre a
szerződés
4. A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint a szerződés létrejöttéhez a Feleknek a
lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való
megállapodása szükséges.
5. A jelen ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető által – hatályos jogszabályok
alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást,
melyeket a Fogyasztó ilyenként a megrendelése leadásával elfogad.
6. A fogyasztói szerződések határozott időre, mégpedig
a) a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának
szolgáltatására, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek
létre, vagy
b) a Fogyasztó által megrendelt szolgáltatás teljesítésére, és a
szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre,
ide nem értve az Üzemeltető nem, késedelmes vagy hibás
teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, valamint a Fogyasztó
igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.
7. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.
8. Az általános szerződési feltételeket az Üzemeltető távollevők között több
szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése
nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.
9. Az Üzemeltető köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai
eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy a Fogyasztó az adatátviteli
hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való
elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó
megrendelése nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a
2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.
10. Üzemeltető az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását a Fogyasztó a
Weboldalon, a megrendelés elektronikus úton történő elküldése előtt tudja
elvégezni olya módon, hogy a megrendelés megerősítésére csak a fentiek
újbóli áttekintése után van mód.
5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya
1. A Weboldalon keresztül történő szerződéskötés az elektronikus úton leadott
megrendeléssel, és annak írásbeli visszaigazolásával lehetséges. A
megrendelés és visszaigazolás iktatásra és archiválásra kerül a vonatkozó
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat alapján úgy, hogy az
utólagosan visszakereshető.
2. Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén tehát jellemzően olyan,
távollevők között kötött szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti
Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas
a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési
nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.
3. A Weboldalon keresztül történő vásárlás tekintetében ilyen, a távollevők
közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes
kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
4. A Fogyasztó és az Üzemeltető között nem jön létre írásbeli szerződés. Az
elektronikus úton megkötött szerződés a Weboldalon keresztül,
elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolásával jön létre,
amelynek tényleges tartalmát a megrendelés és a visszaigazolás, valamint
jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések jelentik.
5. A 4. pontnak megfelelően tehát, a mindenkor hatályos általános
szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül
történő megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő fogyasztói szerződés
feltételeinek rögzítése, a jogviszony szabályozása, figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó
érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.
6. Amennyiben a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek
betartásra kerülnek a megrendelés során, és létrejön a fogyasztói
szerződés (ideértve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést is), a
Fogyasztónak fizetési, az Üzemeltetőnek a megrendelt
szolgáltatás(ok)/Termék(ek) határidőben történő szerződésszerű
teljesítésére/leszállítására vonatkozó kötelezettsége keletkezik.
7. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed
a) a Weboldalon elérhető, megrendelhető Termékekre;
b) a Weboldalon elérhető, megrendelhető Szolgáltatásokra;
c) a fogyasztói és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre;
d) a Weboldalon keresztült történő szerződéskötés (megrendelés és
visszaigazolás) lépéseire, feltételeire;
e) a teljesítés, valamint a Weboldal működésével, a jótállással,
termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokra;
f) az Üzemeltetőt, valamint a Fogyasztót megillető jogokra és terhelő
kötelezettségekre, valamint egyéb, jogszabályok által előírt
tartalmakra.
8. Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya:
a) A jelen általános szerződési feltételek 2017. április 1. napjától
hatályos és visszavonásig hatályban marad.
9. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre
és a Fogyasztóra.
10. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési
feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30
nappal a Weboldalon közzéteszi.
6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban
1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,
a. azok lényeges tulajdonságai,
b. az egyes Termékek miniatürizált képe,
c. rövid specifikációja,
d. vonatkozó jótállási időt és annak alapja (Üzemeltető által vállalt
szerződéses, vagy jogszabályi jótállás)
e. a Termékre vonatkozó szállítási határidő (ha eltér a jelen ÁSZFben
meghatározott általános szállítási határidőtől), és
f. 3. fejezet 4. pont a, c, d, alpontjaiban meghatározottak a
Weboldalon találhatóak meg.
2. Az egyes Termékekről nagyobb kép, valamint részletesebb specifikációja,
raktári elérhetősége, és egyéb adatai az adott Termék linkjére
(hivatkozására) kattintva, az egyedi Terméklapon érhetők el.
3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek megjelenített képei
eltérhetnek a valóságostól, azok kizárólag illusztrációként szerepelnek.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a
Termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
4. A Termékek leírása tartalmazhatja az adott Termék méretét,
anyagösszetételét, egyéb ismertetőjegyét, amennyiben az releváns lehet
a megrendeléshez, vagy a használathoz.
5. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a
szállítás díját, amely a megrendelést megelőzően, fizetési/pénztár
szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a
Weboldalon.
6. Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is
felszámításra kerülhet, úgy az a megrendelést megelőzően, a
fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve
található meg a Weboldalon.
7. Az árak, ide értve a csomagolás, szállítás és egyéb, a minden költséget
fizetendő végösszeget növelő díjakat is, a mindenkor hatályos általános
szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.
8. Üzemeltető a Termékek árai, valamint egyéb díjak változtatásának jogát
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékekre
vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.
9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen
tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat az akció
pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.
10. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű leírással,
ahol szükséges, ott használati útmutatóval rendelkezik, melyet az
Üzemeltető a Termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Fogyasztó
rendelkezésére, ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.
11. A Termékek nem kizárólag online, weboldalon keresztül internetes,
csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, van
lehetőség személyes vásárlásra tekintettel arra, hogy az Üzemeltető olyan
ügyfélkapcsolati pontot, ahol a Termékek személyes megvásárlására vagy
a megvásárolt Termékek személyes átvételére lehetőséget biztosítana,
működtet az alábbiak szerint:
a. Cím: 2600 Vác, Szt. László út 44.
b. Nyitva tartás:
i. Hétfőtől péntekig: 12:00-18:00
ii. Szombat, vasárnap: 10:00-16:00
iii. Ünnepnapokon: 10:00-16:00
iv. tel.: 06(30)3601015
7. A megrendelhető Termékek kategóriái
1. Üzemeltető a Fogyasztók teljes körű tájékoztatásának céljával a Termékek
kategóriáit jogszabályok által megállapított jogok és kötelezettségek
alapján az alábbiak szerint kategorizálja azzal a megjegyzéssel, hogy
előfordulhat, hogy bizonyos kategóriákba eső Termékek a Weboldalon
nem érhetőek el.
2. Jótállás köteles Termékek: Bizonyos Termékkörökre – főszabály szerint a
10.000,- Ft feletti eladási ár esetén – jogszabály alapján, egy éves kötelező
jótállás (hétköznapi nevén: garancia) vonatkozik, amely a Fogyasztók
szempontjából igen kedvező. Lényege, hogy a vásárlástól számított egy
éves időtartam alatt a Termék meghibásodása esetén az eladót terheli a
bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést
követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia a
hibás teljesítésért. A Termékkörök a jótállás köteles Termékekről szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben itt elérhetőek.
3. Nem jótállás köteles Termékek: Azon Termékekre, amelyek nem esnek a
jótállás köteles Termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya
alá, mert például eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás –
jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az Üzemeltető (vagy a
gyártó vagy forgalmazó) vállalhat önkéntes (szerződéses) jótállást,
továbbá a Fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok, amelyek
tartalmáról a mindenkor hatályos ÁSZF részletesen rendelkezik. Üzemeltető
már itt felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a nem jótállás köteles Termékek
esetében is a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától
számított két év alatt évül el, továbbá hogy a teljesítéstől számított hat
hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni),
hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek
értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség
alól az Üzemeltető csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a
Termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a Termék nem
rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Egyéb szabályok a
kellékszavatossággal kapcsolatban az ÁSZF későbbi pontjaiban kerültek
meghatározásra.
4. Akciós Termékek: A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen Termékekre is
ugyanúgy irányadóak a szavatosság, valamint a kötelező jótállás
szabályai. Azonban ha a Termék azért akciós, mert például valamilyen
apró szépséghibája van, és erre az Üzemeltető felhívta a Fogyasztó
figyelmét, akkor ezen hiba miatt nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni
a Terméket, de a Termék más - nem ismert - hibája esetében
érvényesíthetőek a szavatossági jogok.
5. Egyedi Termékek: Olyan nem előre gyártott Termék, amelyet a Fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék,
amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Ebbe a
kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a
jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indokolás
nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a
Fogyasztók figyelmét, amelyet ezúton, továbbá a Weboldalon megtesz.
6. Zárt csomagolású higiéniai Termékek: Ebbe a kategóriába tartozó
Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése
szerint a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely
tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók figyelmét. Higiéniai
Termékekre azonban csak abban az esetben nem vonatkozik az elállási
jog, ha a Fogyasztó a Terméket védő zárt csomagolást felbontotta.
7. Minőséget rövid ideig megőrző Termékek: Ebbe a kategóriába tartoznak a
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek. Ilyen Termékek
vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a
Fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az
Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelynek a
mindenkor hatályos ÁSZF alapján is eleget tesz.
8. Digitális Termékek: A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem
tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az
Üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott
annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti a felmondási jogát.
9. Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. nevezési díj): A
Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
10. Szolgáltatás nyújtása (ideértve a megrendelhető kiegészítő
szolgáltatásokat, vagy éppen a kuponokat is): A Fogyasztó nem
gyakorolhatja a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az
Üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
8. A megrendelhető szolgáltatások körei általánosságban
1. Amennyiben Üzemeltető elérhetővé teszi szolgáltatások elektronikus úton
történő megrendelését, úgy abban az esetben a Fogyasztó által
megrendelhető szolgáltatások körei,
a. azok lényeges tulajdonságai,
b. a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes
összege, vagy, ha az ellenértéket nem lehet előre kiszámítani, annak
számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi
költség,
c. a szolgáltatás-nyújtás módja,
d. a szolgáltatás-nyújtás megkezdésének várható ideje,
a Weboldalon találhatóak meg.
2. A szolgáltatások nyújtása történhet elektronikus úton és elektronikus úttól
különböző, más úton is, függően a Szolgáltatás természetétől. Abban ez
esetben, ha a szolgáltatás nyújtása nem elektronikus úton történik, úgy a
szolgáltatás nyújtása a Fogyasztóval leegyeztetett helyszínen és
időpontban vagy határidőben valósul meg. Amennyiben Üzemeltető a
Fogyasztóval máshogyan nem egyezik meg, vagy a szolgáltatás
teljesítéséből más nem következik, a szolgáltatás nyújtásának helye az
Üzemeltető hivatalos telephelye: 2600 Vác, Szent László u 44.
9. A megrendelhető szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések
1. Amennyiben a Fogyasztó a Weboldalon szolgáltatásokat érhet el,
rendelhet meg, úgy a szolgáltatások jellemzői a következők:
a) ha a Fogyasztó kifejezett kérésnek megfelelően, a tizennégy napos
felmondási időben, e nyilatkozat megtételét követően a teljesítés
megkezdődik, a Fogyasztót a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti
meg.
b) a Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát a szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
követően felmondási jogát elveszíti.
c) a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy az Üzemeltető a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az a) pont
szerinti felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a
Vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.
d) ha a Fogyasztó a jogszerűen eláll a szerződéstől, az Üzemeltető
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
10. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai
1. A Megrendelés általános és főbb lépései:
a) a Weboldalon elérhető Termék (szolgáltatás) elektronikus
kiválasztása (kattintással);
b) mennyiség beállítása;
c) a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat elfogadása;
d) megrendelés megerősítése (megrendelés és adatok ellenőrzése,
elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);
e) a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.
2. Az Üzemeltető köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a
Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben
e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított - a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán
belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati
kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6.
§ (2) bekezdés).
3. A leadott megrendelést követően Üzemeltető rendszere először egy
automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről a Fogyasztó számára,
amely nem minősül visszaigazolásnak.
4. A megrendelések feldolgozása, munkanapokon, hétfőtől-péntekig 12:00-
16:00 óráig történik. Az ezt követően, vagy szombaton és vasárnap, vagy
munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása a
következő munkanapon kezdődik meg. A 14:00 óráig beérkezett
megrendelések 5 munkanapon belül csomagolásra és átadásra
kerülhetnek a szállítást végző Partner számára. Tekintettel arra, hogy az
Üzemeltető a megrendelések feldolgozását nem automatikusan végzi, így
a visszaigazolás sem automatikusan történik. Ezért megtörténhet az a nem
kívánt eset, hogy a Fogyasztó megrendelésének visszaigazolása 48 órán túl
történik meg. Ebben az esetben a Fogyasztó mentesül az ajánlati
kötöttségtől, és ha a megrendelt Termékre nem tart igényt, úgy számára
az általa megfizetett vételár és egyéb díjak teljes egészében visszajárnak.
5. A megrendelés befogadásáról, elfogadásáról, a teljesítés megkezdéséről,
a várható szállítási határidőt is tartalmazó, az automatikus tájékoztató
üzenettől formailag különálló értesítést küld az Üzemeltető a Fogyasztó
számára, amely visszaigazolásnak minősül.
6. Üzemeltető fenntartja a jogot a
a) megrendelés visszautasítására (törlésére), vagy a
b) már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészében. Részben történő teljesítés visszautasítására
kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet
sor.
7. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekintendő az
Üzemeltetőhöz, illetőleg a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az
számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).
8. Fogyasztó kizárólagos felelőssége a szállítási adatok pontos megadása.
9. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a
Fogyasztó megrendelés során megadott adatainak valódiságáról
meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága
kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést
visszautasítsa (törölje), és/vagy a Fogyasztó megadott kapcsolati adatain
keresztül – az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerint – felvegye
a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.
10. Üzemeltető a szállítási adatok pontatlanságából bekövetkező károkért
felelősséget nem vállal.
11. Üzemeltető a megrendelt Termékek szállítási idejére vonatkozó információit
a Weboldal adott Termék leírásában határozza meg.
12. Abban az esetben, ha a szállítási idő a Termék leírásában hiányzik, úgy a
következő módszert kell alkalmazni a szállítási idő meghatározásával
kapcsolatban:
a) Üzemeltető a megrendelt, fizikailag tárgyiasult Termék(ek)et
szerződött futárszolgálattal, vagy postai úton szállíttatja ki a
Fogyasztó által meghatározott címre, belföldön 5-10
munkanapon belül. A Termékek kézbesítése munkanapokon
történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban. A
Fogyasztót a szállítás pontos időpontjáról a szerződött
futárszolgálat, vagy a posta ezzel a céllal megbízott képviselője
tájékoztathatja.
b) Üzemeltető a megrendelt, tartós adathordózon nem tárgyiasult
Termék(ek)et a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítést
követően (vagy a megrendelés visszaigazolását követően,
amelyik korábban megtörténik), azonnal elérhetővé,
letölthetővé teszi a Fogyasztó számára.
13. Amennyiben Szolgáltatás megrendelhető a Weboldalon keresztül, úgy a
Szolgáltatás teljesítésének határidejére vonatkozóan Üzemeltető a
következő szabályokat alkalmazza:
a) Szolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy időpontjának
meghatározási módját a Weboldal ismerteti az adott
szolgáltatás bemutatásánál.
b) Ha a Fogyasztó kifejezett kérésnek megfelelően, a 14 napos
felmondási időben, e nyilatkozat megtételét követően a
teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a szerződés megkötésének
napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási
jog illeti meg.
c) A Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a
teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti.
d) A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
14. Az Üzemeltető a Fogyasztó, mint érintett adatait az Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseinek messzemenő betartása
mellett továbbítja a szerződött futárszolgálat, vagy a posta felé.
15. A megrendelés alapesetben a Fogyasztó által történő pénzügyi
teljesítéssel ér véget, amely az elektronikus megrendelés elküldése vagy
annak megerősítése után azonnal megtörténik, szintén elektronikus úton
(standard fizetési mód).
11. A megrendelés menete általánosságban
1. Fogyasztó a megrendelését a Weboldal látogatójaként, vendégként is
megteheti.
2. Fogyasztó azzal kezdheti meg a megrendelést, hogy virtuális kosarába
helyezi (kattintással) a kiválasztott Termék(ek)et/ szolgáltatás(oka)t, az
általa beállított mennyiségben.
3. Fogyasztó ugyanakkor a megrendelés folyamata során – saját döntése
alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a megrendelés
során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók
létrehozása könnyebbséget jelent a Weboldalon történő ismételt
vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén a
Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadnia.
4. Fogyasztó bármikor megtekintheti a virtuális kosár tartalmát a vonatkozó
ikonra, vagy linkre történő kattintással.
5. Amennyiben Fogyasztó további szolgáltatást/Terméket szeretne kosarába
helyezni, folytatja a szolgáltatások/Termékek kosárba helyezését a
megszokott módon.
6. Amennyiben Fogyasztó a szolgáltatás/Termék mennyiségét módosítani
kívánja, úgy beírja a kívánt mennyiséget és a rendszer újrakalkulálja a
minden költséget fizetendő végösszeget is.
7. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani,
úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
8. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett szolgáltatást/Terméket
kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.
9. Amennyiben Fogyasztó nem kíván több szolgáltatást/Terméket a kosárba
helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni
a) a virtuális kosarába helyezett szolgáltatásokat/Termékeket,
b) azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;
c) vonatkozó egyéb díjakat (pl. szállítás, csomagolás);
d) a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és
e) a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatot.
10. Fogyasztónak a megrendelés során az Üzemeltető rendelkezésére kell
bocsátania mindazokat, az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban
meghatározott adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről
történő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat,
amelyek a számla kiállításához, és a Termék kiszállításához szükségesek
(számlázási és szállítási adatok, kapcsolattartási adatok).
11. Amennyiben Fogyasztó
a) a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani,
b) a korábban megadott adatait áttekintette és jóváhagyta,
c) a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és a
mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni
szükséges),
d) döntött a hírlevélre történő feliratkozásról (ha van ilyen
szolgáltatás és itt kíván erről dönteni),
e) áttekintette az elérhető fizetési módokat és egyetértett
legalább egy móddal, úgy
f) a fentiek elfogadását kattintással megerősíti és elektronikus úton
megküldi az Üzemeltető felé.
12. A megrendelés megerősítésével a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba
érkezik, ahol kiválasztható a fizetési mód.
13. Az Üzemeltető a következő fizetési módokat biztosíthatja a Fogyasztó
számára:
a) Banki átutalás
b) Utánvéttel történő fizetés
c) Személyes átvétel és helyszínen történő pénzügyi teljesítés
14. Üzemeltető a nála elérhető egyéb fizetési módokról a Fogyasztót a
Weboldalon, a megrendelés megerősítését megelőzően tájékoztatja,
amely tájékoztató a mindenkor hatályos ÁSZF mellékletének tekintendő.
15. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben
meghatározott módon, automatikusan értesíti a Fogyasztót, és az ÁSZFben
meghatározott módon feldolgozza a megrendelést és megteszi a
szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
16. Visszaigazolt előreutalásos megrendelés során a Fogyasztó a
visszaigazolásként küldött értesítésben (díjbekérőben) értesül a fizetési
feltételekről.
17. A visszaigazoló értesítés (díjbekérő) minimális tartalma:
a. fogyasztó szállítási és számlázási címe;
b. rendelési azonosító;
c. megrendelt termékek, azok ára, egyéb költségek;
d. minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg;
e. Üzemeltető bankszámlaszáma;
f. fizetési határidő.
18. A minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg bankszámlára történő
befizetését követően a már kifizetett Termékeket postai úton (különleges,
sürgős esetben szerződött futárszolgálattal) továbbítja a Fogyasztó által
megadott szállítási címre. A Fogyasztó a termékekkel egy időben kapja
meg a már kifizetett Termékek számláját.
19. Amennyiben a fizetési határidőt a Fogyasztó elmulasztja, úgy azt az
Üzemeltető elállásnak tekinti.
20. Visszaigazolt utólagos banki átutalásos megrendelés esetén az Üzemeltető
a megrendelt Termék(ek)et kiszállítja, tehát a megrendelést teljesíti, majd
ezt követően a Fogyasztó banki átutalással teljesíti a fizetési
kötelezettségét a visszaigazolásnak megfelelően. Ebben az esetben a
Termék tulajdonjoga a Fogyasztó által történő pénzügyi teljesítésig az
Üzemeltetőnél marad.
21. Amennyiben a fizetési határidőt a Fogyasztó elmulasztja, úgy az
Üzemeltető a leszállított Termék(ek)et visszakövetelni, és a Fogyasztótól
kártérítést követelni jogosult.
22. A megrendelés menetétől függetlenül, Fogyasztó köteles a Terméket
kézbesítéskor nyomban, a kézbesítő előtt megvizsgálni, és Terméken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés és/vagy hiány esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés és/vagy hiány esetén a csomagot
nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető
nem fogad el.
12. Eltérés a megrendelés általános menetétől
1. Bizonyos esetekben, például Termék, vagy Termékek köre, vagy egyes
Fogyasztók, vagy Fogyasztók adott köre, vagy szállítási, vagy fizetési mód
esetén Üzemeltető eltérhet a fent meghatározott általános megrendelési
lépésektől, amelyről a Weboldalon keresztül, a megrendelés során
tájékoztatja a Fogyasztót.
2. Példálózó felsorolással élve, az Üzemeltető eltérhet a megrendelés fent
meghatározott általános menetétől:
a) olyan nem előre gyártott Termék esetében amelyet a Fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (Egyedi
Termék, ha az elérhető a weboldalon);
b) amennyiben a Fogyasztó törzsvásárló;
c) amennyiben a Fogyasztó kuponkódot használ;
d) raktáron nem lévő Termék megrendelése esetén;
e) utánvétes megrendelés esetében;
f) személyes átvétel esetében;
g) egyéb esetben.
3. Ezekben az esetben előfordulhat, hogy a minden költséget tartalmazó
fizetendő végösszeg megfizetése nem a 11. fejezetben meghatározott,
standard fizetési móddal, vagy a megrendelés a megerősítéssel és nem a
pénzügyi teljesítéssel ér véget, vagy a megrendelést egyéb, a Weboldalon
meghatározott módon megerősíteni szükséges, vagy egyéb más lépést
kell tenni.
a. Egyedi Termék
1. Amennyiben Üzemeltető lehetővé teszi a Weboldalon Egyedi Termék(ek)
megrendelését, úgy az Üzemeltető eltérhet a megrendelés általános
menetétől.
2. Egyedi Termék vásárlása esetében az általános megrendelés folyamata a
megrendelés megerősítésével véget érhet, a megadott adatok az
Üzemeltető számára elektronikus úton eljutnak, aki azokat feldolgozza.
3. Feldolgozás során Üzemeltető a mindenkor hatályos Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak alapján kapcsolatba léphet a
Fogyasztóval annak kapcsolati adatain keresztül, amennyiben az
elengedhetetlenül szükséges, hogy
a) a megrendelést pontosítsák, Fogyasztó az igényeit részletesen
feltárhassa az Üzemeltető előtt;
b) a fizetési módot, ütemezést, szállítást/átvételt leegyeztessék.
4. Amennyiben Üzemeltető és a Fogyasztó mindenben megállapodtak, úgy
Üzemeltető a megrendelést visszaigazolja, és megkezdődik a teljesítés
mind az Üzemeltető, mind pedig a Fogyasztó oldaláról, utóbbi részéről a
fizetési módnak és ütemezésnek megfelelően.
b. Kuponkód
1. Amennyiben Üzemeltető elektronikus kuponkód rendszert üzemeltet és
Fogyasztó rendelkezik ilyen kóddal, úgy az elektronikus megrendelés
menete annyiban változik, hogy a megrendelés során az erre a célra
szolgáló felületen a Fogyasztó megadhatja azt.
2. A kuponkód felhasználásával a Fogyasztó jogosulttá válik arra, hogy a
kuponból eredő kedvezményeit a megrendelés során érvényesítse, ennek
megfelelően például arra, hogy árengedményt vegyen igénybe.
3. A kuponkód érvényességét az Üzemeltető rendszere ellenőrzi, és
érvényesség esetén az árengedményt a Weboldalon megjeleníti.
4. Egyebekre a megrendelés általános menete vonatkozik.
c. Raktáron nem lévő Termék
1. Amennyiben Fogyasztó olyan Terméket kíván megrendelni, amely nincsen
a megrendelés pillanatában raktáron, úgy – Üzemeltető döntése alapján –
az általános megrendelés folyamata a megerősítéssel véget érhet, és a
megrendelés feldolgozását követő visszaigazolásban meghatározott
módon és határidőben kell a Fogyasztónak pénzügyi teljesítését
megtennie, vagy a standard fizetési mód helyett más módon teljesítheti a
pénzügyi kötelezettségeit.
d. Az utánvétes vásárlás
1. A Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan,
vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető
lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket utánvéttel vásárolja meg.
2. Utánvéttel történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata
a megrendelés megerősítésével véget ér, a megadott adatok az
Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza, és megteszi a
szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).
3. Visszaigazolt utánvétes megrendelés esetén az Üzemeltető a posta (vagy
különleges, sürgős esetben szerződött futárszolgálat) segítségével
szállíttatja ki Terméket a Fogyasztó által megadott szállítási címre.
4. A Termék átvétele kizárólag úgy lehetséges, hogy a Fogyasztó a posta
(futárszolgálat) megbízott személyének - átvételi bizonylat kíséretében -
kiegyenlíti annak értékét.
5. Ebben az esetben a bizonylatot a számlával együtt kell megőrizni.
e. Személyes átvételkor történő fizetés
1. A Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan,
vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető
lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket az üzemeltetett
ügyfélszolgálati ponton, helyszínen történő pénzügyi teljesítéssel rendelje
meg.
2. Ebben az esetben az általános megrendelés folyamata a megrendelés
megerősítésével véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára
eljutnak, aki azokat feldolgozza, és megteszi a szükséges lépéseket (pl.
visszaigazolás).
3. A Termék átvétele kizárólag úgy lehetséges, hogy a Fogyasztó a
visszaigazolásban meghatározott helyszínen és időpontban/határidőben
kiegyenlíti a megrendelés fizetendő végösszegét és a megrendelt
Terméket átveszi.
f. Egyéb eset
1. Üzemeltető a fent felsorolt alpontokban meghatározott esetek különböző
kombinációiban lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a megrendelést a
megerősítéssel tegye meg, és fizetési kötelezettségének később tegyen
eleget. Az ilyen esetről az Üzemeltető a Weboldalon keresztül tájékoztatja
a Fogyasztókat.
13. A teljesítés
1. Az Üzemeltető – a fentiekben már írtak szerint - a szerződés létrejöttét
követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a
Termék(ek)et a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a hatályos Ptk. 6:220.
§ (1) bekezdése alapján.
14. Panaszkezelés rendje
1. A panaszkezelés jelen ÁSZF szerinti rendje csupán kiegészíti az Üzemeltető
formailag különálló dokumentumban található Panaszkezelési
Szabályzatát, ezért a panaszok intézésére elsősorban a Panaszkezelési
Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Weboldal és az Üzemeltető célja, hogy az Üzemeltető valamennyi
megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a
Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél
útján is közölheti.
3. Üzemeltető a szóbeli panaszt, amelyet a Fogyasztó például telefonon
tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a
panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak
egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.
4. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a
panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.
5. A panaszt az Üzemeltető 15 napon belül írásban megválaszolja.
6. Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Üzemeltető az
1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet
és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
7. Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint területileg illetékes
járási hivatal előtt is. Fogyasztó a járási hivatalokat a következő linken
találhatja meg: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
8. A járási hivatalok járnak el a fogyasztóvédelmi jogvitákban első fokon.
Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el.
9. A vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a Fogyasztónak (Ügyfélnek) és
képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság
döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus
levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
10. A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a Fogyasztó
rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt
magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló
dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a
Vállalkozásnak a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a
szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott
panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.
11. Tekintettel arra, hogy az elsőfokú eljárás illetékmentes, így a kérelmen
illetéket nem kell leróni.
12. Üzemeltető felhívja a Fogyasztók figyelmét arra is, hogy a járási hivatalok
fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakembereinél tanácsokat is kérhetnek
jogaikkal, termékszavatossággal és egyebekkel kapcsolatban.
13. Üzemeltető nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével
oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési
platform elérhető a következő linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H
U
14. Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti békéltető testülethez is. Fogyasztó az illetékes békéltető
testület nevét és székhelyének postacímét megtudhatja a
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalról. A kérelem
benyújtásához a jelen ÁSZF I. sz. melléklete használható.
15. Üzemeltető az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés
útján kísérli meg rendezni.
16. Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
17. Ügyfél a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan
a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
15. Elállás (felmondás) joga
a. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról
1. A 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. §-a alapján a 11. § (1) bekezdés j.)
pontjára és (4) bekezdésére tekintettel az Üzemeltető ezúton tájékoztatja
a Fogyasztót, mint szerződő felet arról, hogy 14 napon belül jogosult elállni
a szerződéstől, ha annak feltételei – tekintettel a megrendelhető Termékek
körei – fennállnak.
2. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében
attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
a) amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által
megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó
terméket átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor,
amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy
darabot átveszi.
3. Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatását a
Vállalkozás csak külön írásbeli szerződés alapján vállalja, ez esetben az
elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a
Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik
személy átveszi az első Terméket.
4. Az elállási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül
gyakorolhatja.
5. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 21.
§ (1) bekezdés alapján a fentiek szerint maradéktalanul eleget tett a 11. §
(1) bekezdés i.) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,
mégpedig az említett jogszabály 1. számú mellékletében megtalálható
minta alapján, ez által a Fogyasztó számára nyitva álló elállási határidő
nem hosszabbodik meg 12 hónappal.
6. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt
határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. E-mail-en keresztül
történő jelzés esetén az e-mail elküldésének időpontját, a postai úton
írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi
figyelembe az Üzemeltető.
7. Ha Ön, mint Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát kérjük írásban juttassa el az
Üzemeletető részére:
Üzemeltető neve: Gokart Vác Kkt.
székhely és postai cím: 2600 Vác, Kert.u.10.1.em.10
telefonszám: 06(30)3601015
e-mail: info@gokartvac.hu
8. Szóban tett elállási nyilatkozatát a Fogyasztónak minden esetben írásban is
meg kell erősítenie a fenti határidőn belül.
9. Az elállás céljából a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF–ben megjelölt,
a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének megfelelő
elállási/felmondási nyilatkozat mintát.
b. Az elállás joghatásai
1. Elállás esetén a fentebb leírt módon megkötött szerződés a szerződéskötés
napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell
teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a
szolgáltatást/Terméket a Weboldalon.
2. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó köteles a megrendelt Terméket postai úton,
futárszolgálat segítségével visszajuttatni az Üzemeltető részére a Termék
kézhez vételétől számított 14 napon belül. A Termék visszaküldésének
költségét a Fogyasztónak kell viselnie.
3. Üzemeltető pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Fogyasztó által kifizetett teljes
összeget visszatéríteni, azonban az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig
visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a megrendelt Terméket, vagy a
Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi
időpontot kell figyelembe venni.
4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Fogyasztó a más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési
mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség
nem terheli.
5. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a fent hivatkozott és a
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát a
22. § (1) (2) és (3) bekezdésében meghatározottakkal összhangban
gyakorolta (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. § (4) bekezdése). Tehát a
Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát a nyilatkozatminta
felhasználásával, vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozat útján,
vagy a Weboldalon keresztül (Üzemeltető az elállást visszaigazolni köteles)
gyakorolta.
6. Fogyasztó köteles az Üzemeltető számára a Terméket indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő
betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a
Terméket.
7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre, a Termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
8. Jogszabály szerint nem felel a Fogyasztó a fentiek szerinti szükséges
használatot meghaladó értékcsökkenésért, ha az Üzemeltető a 45/2014.
(II.26.) Kormányrendelet 11. § i.) pontjában meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget, azonban az Üzemeltető e jogszabály 1.
számú melléklete alapján, jelen ÁSZF útján ennek eleget tett.
c. A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti
elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket
(45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 27. §)
1. A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti joga gyakorlása
esetén nem viseli az alábbi költségeket:
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy
részleges költségeit, ha
i. a Vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában
előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget
(azonban ezeknek eleget tett a mindenkor hatályos ÁSZF
alapján), vagy
ii. a Fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás
teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő lejárta előtt (tehát az elállásra
megnyíló határidő előtt);
b. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha
i. a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését
ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében
meghatározott határidő (tehát az elállásra megnyíló határidő)
lejárta előtt megkezdődjön,
ii. a Fogyasztó az i.) pont szerinti beleegyezése megadásával
egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy
beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát (tehát elállás
jogát), vagy
iii. a Vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2)
bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.
d. A Fogyasztót megillető (indokolás nélküli) elállási jog alóli
kivételek
1. A teljes körű tájékoztatás kedvéért, Üzemeltető ezúton tájékoztatja a
Fogyasztókat arról, hogy mely esetekben nem illeti meg őket az indoklás
nélküli elállás joga – felsorolva minden esetet, közöttük olyanokat is,
amelyek - tekintettel a Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek
köreire, - nem alkalmazhatóak:
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve
díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2)
bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
e. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza;
f. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást
követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke
a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci
ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot
követően kerül sor;
h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint
számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses
szerződések kivételével;
k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot
vagy határidőt kötöttek ki;
m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. §
szerinti jogát.
e. A Fogyasztót megillető elállás hatása a járulékos szerződésekre
1. Ha a kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó a
45/2014. (II.26.) Korm. rend. 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlása a járulékos
szerződést is megszűnteti.
2. A Fogyasztó ez esetben az Üzemeltetőnek a járulékos szerződés
megszűntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés
megszűntetésével tőle egyéb költség nem követelhető, kivéve a fenti
jogszabály 23. § (3) bekezdésében (költségesebb fuvarozási mód
választás) vagy 24. - 26. §-ában (Termék visszaküldésének közvetlen
költsége, jelleg, tulajdonság, működés megállapításához szükséges
használatot meghaladó értékcsökkenés) meghatározott eseteket.
3. Az Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
16. Jótállás
1. Az Üzemeltető a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat, vagy a
Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás
vonatkozhat. A Weboldalon a Termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a
Termék szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.
2. A kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján
ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára
az lesz az irányadó.
3. Üzemeltető jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást
keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint
helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a Termék vásárlónak történő
átadása) után keletkezett.
4. A jótállás a jogosultnak (elsősorban a Fogyasztónak) jogszabályból eredő
jogait nem érinti.
5. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az
új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető)
szemben.
6. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő
a Termék Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.
7. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására –
megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban
tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
8. A jótállásból eredő igények a Termék számlájával, vagy a számla
elektronikus vagy papír alapú másolatával, vagy a számla és a bizonylat
együttesével érvényesíthetők.
17. Szavatosság – Kellékszavatosság: tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet alapján
1. Milyen esetben élhet ügyfél a kellékszavatossági jogával?
a. Ügyfél az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?
a. Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás
számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ügyfél is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve,
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
3. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél kellékszavatossági igényét?
a. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
a. Ügyfél a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
a. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a
webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított
hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy
az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
18. Szavatosság - Termékszavatosság
1. Milyen esetben élhet ügyfél a Termékszavatossági jogával?
a. Ingó dolog (Termék) hibája esetén ügyfél – választása szerint –
kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.
2. Milyen jogok illetik meg ügyfelet Termékszavatossági igénye alapján?
a. Termékszavatossági igényként ügyfél kizárólag a hibás Termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.
3. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?
a. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
4. Milyen határidőben érvényesítheti ügyfél Termékszavatossági igényét?
a. Termékszavatossági igényét ügyfél a Termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
Termékszavatossági igényét?
a. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával
vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén ügyfélnek kell
bizonyítania.
6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági
kötelezettsége alól?
a. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
i. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve
hozta forgalomba, vagy
ii. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba
hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
iii. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.
b. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
7. A webshop üzemeltetője ezúton felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban
a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
19. A szavatossági igény esetén történő eljárás
1. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződésben a Felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.
3. Az Üzemeltető a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
5. Ha az Üzemeltető a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény
elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a Fogyasztót.
6. Üzemeltető a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
7. Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
20. Irányadó jogszabályok
1. A Weboldalon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény1, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
2. Az 1. ponton túlmutatóan, a mindenkor hatályos általános szerződési
feltételekre, továbbá az általános szerződési feltételek alapján a Felek
jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.
21. Vegyes Rendelkezések
1. Üzemeltető nem vállal felelősséget a tájékoztatók, technikai ismertetők,
leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása, vagy azok tartalmának ténybeli tévedései
miatt.
2. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat a következő elérhetőségeken érhető el:
weboldal: http://www.gokart-alkatreszek.hu/
e-mail cím: info@gokartvac.hu
telefonszám: 06(30)3601015
cím: 2600 Vác, Szt. László út 44.
1 Különösen a Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések
különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai, továbbá XXIV. fejezet (hibás teljesítés).
3. Ha Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére,
köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a
Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb három
napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Üzemeltetőt nem
mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
4. Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
5. Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné,
jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
6. Amennyiben Üzemeltető az általános szerződési feltételek alapján
megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez,
vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú
betartásához.
7. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy
azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a webshop üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.
Lezárva: 2017. április 1.
Üzemeltető:
Gokart Vác Kkt.
képviselője: Horváth Zsolt vagy Szlovák Zoltán

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kötbér megállapodás a weboldal tartalmi elemeinek, szövegeinek engedély nélküli másolásához / felhasználásához

A jelen weboldal – http://gokart-alkatreszek.hu és a hozzátartozó közösségi oldal - https://www.facebook.com/gokartvac/ - böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalak üzemeltetőjének, a GokartVác Kkt . -nek a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információszerzésre használja fel. A weblap és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személynek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (~3000 karakter) 100.000 Ft azaz száz-ezer forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben (~600 karakter) tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. – (C) Gokart Vác Kkt.